مدارک مورد نیاز جهت صدور سند موتور سیکلت (شخصیت حقوقی)

مدارک مورد نیاز جهت صدور سند موتور سیکلت (شخصیت حقوقی)

1- اصل و کپی بیمه نامه موتور سیکلت
2- کپی برابر اصل اساسنامه شرکت
3- کپی برابر اصل روزنامه رسمی شرکت
4- آگهی آخرین تغییرات
5- آگهی تغییر آدرس
6- معرفی نامه به راهور رهگشا
* مشخصات کامل نماینده شرکت
* مشخصات کامل موتور سیکلت (نام ، رنگ ، شماره ، پلاک ، شاسی ، موتور،)
7- کپی برابر اصل کارت ملی نماینده شرکت (حتما دارای مهربرجسته باشد)
8-کپی برابر اصل صفحه اول و دوم شناسنامه نماینده شرکت (حتما دارای مهربرجسته باشد)

پست‎های مرتبط:

پیگیری کارت و کارت سوخت موتورسیکلت

پیگیری کارت و کارت سوخت موتورسیکلت صفر یکی از مسائلی...

نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک موتورسیکلت

 تعویض پلاک موتورسیکلت کارکرده با توجه به تغییر روش شماره...

مدارک مورد نیاز جهت صدور سند موتور سیکلت(شخصیت حقیقی)

برای اشخاص صادره از شهر اصفهان : 1- کپی برابر...

Theme Settings